Warunki zakupu

Informacje o sprzedawcy:

Bio planet d.o.o.
OIB: 39481447028
EORI (nr podatkowy): HR39481447028
Adres: Antuna Mihanovića 38a, 21 000 Split, Chorwacja
MBS: 060335504
ZAŁOŻENIE: Sąd Gospodarczy w Splicie w dniu 9 października 2015 r.

STRONA: www.kolagenboost.com
E-MAIL: pitanja@kolagenboost.com
ADRES PUNKTU SPRZEDAŻY:
TC Mall of Split, Josipa Jovića 93, 21 000 Split

TELEFON KONTAKTOWY: +385 21 209 018

Ogólne warunki sprzedaży

I. Warunki ogólne
II. Zawieranie i rozwiązywanie umowy sprzedaży
III. Metody Płatności
IV. Bezpieczeństwo płatności
V. Oświadczenie o bezpieczeństwie płatności
VI. Rejestracja
VII. Lojalność
VIII. Dostawa
IX. Zwroty
X. Jednostronne rozwiązanie umowy
XI. Skargi
XII. Ochrona danych osobowych
XIII. Oświadczenie o ochronie prywatności
XIV. Polityka Cookie
XV. Uwagi i zażalenia
XVI. Inne postanowienia

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze warunki dotyczą sprzedaży produktów publikowanych na stronie internetowej www.kolagenboost.com oraz w katalogach. Korzystając z tej strony internetowej www.kolagenboost.com kupujący potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz warunkami zakupu. Uznaje się, że Ogólne Warunki i Warunki Zakupu są w pełni akceptowane w momencie złożenia zamówienia. Korzystając z tej witryny, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i użytkowania i zgadza się z nimi. Właścicielem wszelkich praw na stronie www.kolagenboost.com jest firma Bio planet d.o.o.

Wszystkie materiały na stronie www.kolagenboost.com stanowią wyłączną własność intelektualną Bio planet d.o.o., mogą być wykorzystywane wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela praw autorskich oraz właściciela praw do znaku towarowego i/lub wzoru. Bio planet d.o.o. umożliwia korzystanie z usług i zawartości strony internetowej www.kolagenboost.com na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Zakupu.

Niniejsze Warunki Zakupu stanowią część zobowiązania Sprzedawcy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konsumentów i służą do poinformowania Kupującego przed zawarciem umowy na odległość w sposób jasny i zrozumiały o szeregu okoliczności istotnych dla zawarcia, wykonania, wypowiedzenia, odbywających się zgodnie z prawem.

Regulamin określa warunki dla Użytkowników i ma zastosowanie do korzystania z Serwisu www.kolagenboost.com. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy wyrażają zgodę na Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania oraz wyrażają zgodę na korzystanie z Serwisu www.kolagenboost.com zgodnie z nimi. Informujemy użytkowników, aby przed zakupem zapoznali się z niniejszym Regulaminem i regularnie go sprawdzali, aby mieć świadomość wszystkich praw i obowiązków.

Prawo do korzystania z serwisu jest dobrem osobistym Użytkownika i nie może być w żaden sposób przeniesione na inne osoby fizyczne lub prawne, ani żaden użytkownik nie jest uprawniony do rejestracji innych osób fizycznych lub prawnych.

Umowa sprzedaży produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą zamówienia produktu.

Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia i zdolna do wykonywania czynności prawnych. Umowę mogą zawrzeć w imieniu i na rzecz osoby małoletniej oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej przez jej przedstawicieli ustawowych lub opiekunów, a osoby niepełnosprawne mogą zawrzeć umowę tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czyn sprzeczny z niniejszym postanowieniem.

Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za ochronę poufności haseł w miejscach, w których jako takie istnieją. Użytkownik jest zobowiązany do podania dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Działając wbrew temu, upoważnia Sprzedającego do odmowy takiemu użytkownikowi dostępu lub realizacji całości lub części usług oferowanych przez www.kolagenboost.com.

Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego, że czasami dochodzi do przerw w świadczeniu usług lub zdarzeń, które są poza kontrolą Bio planet d.o.o. i akceptuje, że Bio planet d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która może nastąpić podczas przesyłania informacji w Internecie. Użytkownik zgadza się i akceptuje, że dostęp do Serwisu może być czasami przerwany, czasowo niedostępny lub wyłączony.

Bio planet d.o.o. zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, jeśli uzna to za konieczne, do uchylenia lub zmiany treści Ogólnych Warunków, asortymentu, cen produktów lub zawartości Serwisu www.kolagenboost.com. W związku z tym Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Ogólnych Warunków przed każdym skorzystaniem z Serwisu www.kolagenboost.com. Niezastosowanie się do tego zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności. Zmiany te wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie www.kolagenboost.com.

Korzystanie ze strony internetowej www.kolagenboost.com odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogły powstać podczas wizyty w Serwisie www.kolagenboost.com z powodu bezprawnego działania osób trzecich, wirusów komputerowych, przerwy w komunikacji, nieuprawnionego dostępu, niewłaściwego zachowania, zaniedbania oraz podobne i inne przypadki, za które odpowiedzialny jest Sprzedawca. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających korzystanie z serwisu www.kolagenboost.com. Warunki niniejszego rozdziału mają zastosowanie do całej zawartości Witryny www.kolagenboost.com.

Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność i/lub kompletność wszystkich informacji i treści zawartych na Stronie internetowej www.kolagenboost.com i zastrzega sobie prawo do popełnienia błędów w opisie i zdjęciu zestawu produktów zgodnie z informacjami producenta. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie są skonfigurowane tak, aby ułatwić Klientowi dokonanie wyboru podczas dokonywania zakupu. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezamierzone błędy.

www.kolagenboost.com zamieszcza wszystkie materiały, zdjęcia i tekst na stronę internetową w dobrej wierze, aby ułatwić klientowi dokonanie wyboru podczas zakupów. www.kolagenboost.com nie gwarantuje, że zdjęcia produktu w pełni odpowiadają wyglądowi samego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne niezamierzone błędy w opisie produktu. Możliwe są różne rzeczywiste produkty oraz zdjęcia produktu i produktu opisanego na tej stronie, jeśli producent zmieni jakiekolwiek cechy lub zawartość produktu. Wszystkie opisy są regularnie i szczegółowo sprawdzane.

Ustawa o ochronie konsumentów (N.N.41 / 14, 110/15) ma zastosowanie do warunków handlowych.

Bio planet d.o.o.
OIB: 39481447028
EORI (nr podatkowy): HR39481447028
Adres: Antuna Mihanovića 38a, 21 000 Split, Chorwacja
MBS: 060335504
ZAŁOŻENIE: Sąd Gospodarczy w Splicie w dniu 9 października 2015 r.
STRONA: www.kolagenboost.com
E-MAIL:pitanja@kolagenboost.com
ADRES SKLEPU:
TC Mall of Split, Josipa Jovića 93, 21 000 Split
TELEFON KONTAKTOWY: +385 21 209 018

Wyjaśnienie terminów wymienionych w niniejszych ogólnych warunkach

1) Sprzedawca – firma Bio planet d.o.o., Predavčeva 6,10090 Zagrzeb, Chorwacja
2) www.kolagenboost.com – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy.
3) Klient – każda osoba, która po zapoznaniu się i wybraniu produktu lub usługi zarejestrowała swoje dane i zamówiła produkt lub usługę.
4) Użytkownik „www.kolagenboost.com” – każda osoba, która korzysta z serwisu „www.kolagenboost.com” w celu zakupu reklamowanych na nim produktów lub uzyskania informacji o konkretnym produkcie.
5) Korzystanie z „www.kolagenboost.com” – dostęp do strony www.kolagenboost.com w celu uzyskania informacji o jej zawartości i/lub realizacji sklepu internetowego.
6) Zakup online lub sklep internetowy – zakup produktów za pośrednictwem „www.kolagenboost.com”.
7) Produkty – wszystkie produkty wymienione na stronie „www.kolagenboost.com”, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego.

Sklep internetowy - zawarcie i rozwiązanie umowy sprzedaży

Przedmiotem i celem handlowym Umowy jest zakup wybranego produktu lub usługi za pośrednictwem sklepu internetowego „www.kolagenboost.com” za uiszczeniem odpowiedniej opłaty – ceny produktu lub usługi. Umowa zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Umowa zawierana na odległość) poprzez: zamówienie internetowe: sklep internetowy, drukowane wiadomości promocyjne z zamówieniem, telefon za pośrednictwem pracownika.

Kupujący ma prawo wybrać możliwość informowania go przez Sprzedawcę o nowościach, wyprzedaży itp. (newsletter). Po udanej rejestracji (w momencie gdy wszystkie wymagane informacje zostaną poprawnie wypełnione) powiadomienie o udanej rejestracji zostanie wysłane na adres e-mail Klienta.

Produkty, które można kupić są reklamowane na stronie “www.kolagenboost.com” a przy każdym produkcie znajduje się informacja o specyfikacji produktu i cenie. Cena i warunki dostawy znajdują się w sekcji „Sposoby dostawy”.

Wybór produktu odbywa się poprzez zapisanie w „koszyku” poprzez kliknięcie w link „Koszyk”. W przypadku zakupu przez Kupującego produktu, który został w międzyczasie sprzedany, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań (zwrot pieniędzy, zakup innego produktu lub dostawa tego samego rodzaju produktu, gdy Sprzedający otrzyma go od swoich dostawców). Sprzedający, poza wyżej wskazanym obowiązkiem, nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności w opisanym przypadku z jakiejkolwiek przyczyny.

W „koszyku” znajdują się wszystkie wybrane przez Kupującego do zakupu produkty wraz z ceną produktu oraz ceną dostawy i łączną ceną (zawierającym podatek VAT). Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, należy wybrać link „Kupuję”, a system automatycznie przekieruje go do strony „Zamawiam”, gdzie należy potwierdzić informacje podane przez Klienta podczas rejestracji, adres dostawy, potwierdzić lub ewentualnie zmienić dostawę faktury i wybór metody płatności przelew bankowy, płatność za pobraniem lub płatność kartą kredytową). Dane konta mogą ulec zmianie w zależności od tego, czy fakturę otrzyma osoba fizyczna czy osoba prawna. W przypadku otrzymania faktury przez osobę prawną konieczne jest wprowadzenie przez klienta wszystkich wymaganych informacji.

Po wykonaniu powyższych kroków sklepu internetowego i wybraniu „Kupuję” na stronie „Zamówienie”, system automatycznie kieruje Klienta do strony „Potwierdzenie zamówienia”, na której znajdują się informacje o numerze zamówienia, płatności oraz powiadomienie o wysłaniu potwierdzenia e-mail zawierający ofertę sprzedaży wybranych produktów oraz powiadomienie na adres e-mail i bezpłatny numer telefonu, za pośrednictwem których Kupujący może uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Jeżeli klient wybrał płatność kartą, kliknięcie w „Kupuję” prowadzi do wprowadzenia danych związanych z płatnością kartą. Może też zdecydować się na płatność w ratach bez odsetek, jeśli taka płatność jest możliwa kartą, której używa.

Metody Płatności

Płatność na stronie www.kolagenboost.com dokonywana jest w HRK. Ceny są cenami detalicznymi, wyrażonymi w HRK i zawierają odpowiedni podatek VAT. Cena każdego produktu ustalana jest dla każdego produktu indywidualnie. Proces wprowadzania ceny na stronie jest procesem ściśle kontrolowanym, ale wprowadzanie cen wymaga czynnika ludzkiego i wiąże się z możliwością błędu. Wszystkie podane ceny obowiązują przy zakupach online, niezależnie od możliwej ceny tego samego produktu w sklepie.

Sprzedawca jest upoważniony do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia, ponieważ ma prawo do zmiany cen wyłącznie w sklepie internetowym. Sprzedający jest również upoważniony do ustalania rabatów, dziennych lub tygodniowych promocji, promocji na pojedynczy produkt, grupę produktów i/lub na wszystkie produkty bez uprzedniego powiadomienia. Korzyści te mogą dotyczyć wyłącznie zakupów online, o czym klient zostanie wskazany przed zakupem.

Niezależnie od poprzedniego punktu niniejszych Ogólnych Warunków, wszystkie zamówione towary zostaną dostarczone po cenach obowiązujących w momencie składania oferty.

Za zamówione produkty możesz zapłacić w następujący sposób

Przelewem bankowym i ogólnym potwierdzeniem wpłaty
Wpłatą gotówki przy odbiorze produktu
Z kartami Maestro, MasterCard, Visa, Visa Inspire, Diners, American Express lub Discover
Płatność przelewem bankowym lub ogólny dowód wpłaty

Jeśli wybrałeś płatność przelewem bankowym lub ogólnym potwierdzeniem płatności, na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Pracownicy sklepu internetowego www.kolagenboost.com skontaktują się z Państwem w razie potrzeby.

1) Jeżeli płatność za produkt dokonywana jest za pomocą ogólnego dowodu wpłaty, użytkownik musi wpisać następujące informacje na dowodzie wpłaty:

Płatność na rzecz Bio planet doo: HR4424070001100550203
Sygnatura: 99 – numer oferty
Odbiorca: Bio planet doo, Antuna Mihanovića 38a, 21 000 Split
OIB: 39481447028
Po otrzymaniu wpłaty wyślemy Państwu zamówione produkty.
Zamówione produkty dostarczane są do klienta zgodnie z warunkami dostawy.

2) W przypadku płatności za produkt przelewem bankowym, użytkownik musi uzupełnić następujące informacje na dowodzie wpłaty:

Wpłata na konto żyro Bio planet doo: HR4424070001100550203
Sygnatura: 99 – numer oferty
Odbiorca: Bio planet doo, Antuna Mihanovića 38a, 21 000 Split
Po otrzymaniu wpłaty wyślemy Państwu zamówione produkty.
Zamówione produkty dostarczane są do klienta zgodnie z warunkami dostawy.

Płatność gotówką przy odbiorze przy odbiorze produktu

Płatność przy odbiorze umożliwia rozliczanie zamówień podczas dostawy pod wskazany adres lub tylko wtedy, gdy widzisz produkt przed sobą. Płatność za pobraniem nie jest możliwa przy osobistym odbiorze towaru w naszym magazynie. Płatność za pobraniem dokonywana jest wyłącznie gotówką, u dostawcy przy dostawie na wskazany adres. W przypadku, gdy odbiorca nie może odebrać przesyłki pod wskazanym adresem dostawy w momencie doręczenia, kurier zostawia awizo o przybyciu przesyłki.

Płatność kartą kredytową

Płać bezpośrednio przez Internet, korzystając z najnowocześniejszej usługi płatności kartą kredytową:

American Express
Visa
MasterCard
Maestro
Obiady

Bezpieczeństwo płatności

Płacąc w naszym sklepie internetowym, skorzystaj z CorvusPay – zaawansowanego systemu do bezpiecznej akceptacji kart płatniczych przez Internet.

CorvusPay zapewnia całkowitą poufność danych karty od momentu wprowadzenia ich do formularza płatności CorvusPay. Informacje dotyczące płatności są przesyłane zaszyfrowane z Twojej przeglądarki internetowej do banku, który wydał Twoją kartę. Nasz sklep nigdy nie otrzymuje pełnych informacji o Twojej karcie płatniczej. Ponadto dane są niedostępne nawet dla pracowników systemu CorvusPay. Izolowany rdzeń niezależnie przesyła wrażliwe dane i zarządza nimi, zapewniając ich całkowite bezpieczeństwo.

Formularz do wpisania danych płatniczych opatrzony jest kodem transportowym SSL o najwyższej wiarygodności. Wszystkie przechowywane dane są dodatkowo chronione przez szyfrowanie przy użyciu urządzenia kryptograficznego certyfikowanego zgodnie ze standardem FIPS 140-2 Level 3. CorvusPay spełnia wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem płatności internetowych nakazane przez wiodące marki kart, tj. działa zgodnie ze standardem – PCI DSS Level 1 – najwyższym standardem bezpieczeństwa branży kart płatniczych. Płacąc kartami objętymi programem 3-D Secure, Twój bank, oprócz ważności samej karty, dodatkowo potwierdza Twoją tożsamość tokenem lub hasłem.

Corvus Info traktuje wszystkie zebrane informacje jako tajemnicę bankową i odpowiednio je przetwarza. Informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów, do których są przeznaczone. Twoje wrażliwe dane są całkowicie bezpieczne, a ich prywatność gwarantują najnowocześniejsze mechanizmy bezpieczeństwa. Zbierane są tylko dane niezbędne do przetworzenia płatności zgodnie z określonymi procedurami żądania płatności online.

Kontrole bezpieczeństwa i procedury operacyjne stosowane w naszej infrastrukturze zapewniają bieżącą niezawodność systemu CorvusPay. Ponadto, utrzymując ścisłą kontrolę dostępu, regularne monitorowanie bezpieczeństwa i dogłębne kontrole mające na celu zapobieganie przestępstwom w sieci oraz planowanie wdrożenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji, stale utrzymujących i poprawiających poziom bezpieczeństwa systemu, chroniąc dane Twojej karty.

Oświadczenie o bezpieczeństwie płatności

Stosujemy najnowocześniejsze standardy ochrony danych – protokół Secure Socket Layer (SSL) z 128-bitowym szyfrowaniem danych i algorytmem MD5. Protokół ISO 8583 zapewnia, że wymiana danych pomiędzy systemami płatności a centrami autoryzacji kart odbywa się w sieci prywatnej, która jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem przez podwójną warstwę zapory sieciowej (firewalla).

Rejestracja

W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym nie jest wymagana rejestracja. W pierwszym kroku procesu realizacji zamówienia konieczne jest jedynie pozostawienie prawidłowego adresu e-mail (tego, do którego masz dostęp), aby po wprowadzeniu danych potrzebnych do dostawy możliwe było przesłanie do Ciebie potwierdzenia zamówienia.

Jeśli nie chcesz podawać adresu dostawy i informacji o płatności za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu, zalecana jest szybka rejestracja. Konieczne jest jedynie podanie prawidłowego adresu e-mail, danych osobowych (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu) oraz hasła dostępu do konta użytkownika. Może być w dowolnej postaci – im dłuższy, tym bardziej odporny na hakowanie. Jeśli jesteś w stanie wymyślić hasła, możesz uzyskać wygenerowane hasło na stronie Generatora haseł.

Po wprowadzeniu wymaganych danych należy potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie pola „Rejestracja”. Utworzone konto użytkownika pozostaje zarejestrowane w systemie i jest dostępne poprzez kombinację nazwy użytkownika i hasła na stronie „Login”.

Jeśli zapomniałeś hasła, musisz kliknąć „Zapomniałeś hasła?” na tej samej stronie. Wchodzisz na stronę, na której możesz zostawić swój adres e-mail, za pomocą którego zarejestrowałeś się w sklepie internetowym, a następnie system automatycznie wyśle Ci link do zresetowania hasła i uzyskania nowego. Możesz to zmienić później w ustawieniach konta, ponieważ automatycznie tworzone hasła nie są łatwe do „zapamiętania” (lub po prostu kliknij TAK, gdy przeglądarka prosi o zapamiętanie wprowadzonego hasła, aby nie trzeba było go wpisywać przy każdym logowaniu) .

W skrócie, po założeniu konta, przy każdym kolejnym zakupie wystarczy zalogować się nazwą użytkownika i hasłem.

Dostawa

Koszty wysyłki

Dostawa wszystkich zamówień o wartości powyżej 299 kun zakupionych w sklepie internetowym www.kolagenboost.com jest bezpłatna na terenie całej Chorwacji. Koszt dostawy dla zamówień poniżej 299 HRK wynosi 19,90 HRK. W przypadku płatności za pobraniem koszt dostawy wynosi 24,90 HRK.

Produkty opłacone zgodnie ze złożoną ofertą zostaną dostarczone Kupującemu w ciągu jednego do trzech dni roboczych (z wyjątkiem wysp, w zależności od rozkładu rejsów promu i rejonu Dubrownika), pod warunkiem, że zamówienia przyjmujemy do godziny 12:00 od poniedziałku do piątku, licząc od dnia wpłaty.

Jeśli chcesz umówić się na odpowiedni termin dostawy, napisz go w sekcji UWAGI, abyśmy mogli przekazać Twoją prośbę do firmy kurierskiej.

Decydując się na zakup możesz wybrać dostawę lub odbiór osobisty. Towar można również odebrać w naszym oddziale, a jedynym warunkiem odbioru osobistego jest uprzednie zgłoszenie telefoniczne lub wyrażenie zgody przez formularz online.

Proces dostarczenia

Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę (za pośrednictwem jego pracowników) lub poprzez zatrudnienie renomowanej firmy kurierskiej.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm transportowych, które świadczą usługi transportowe.

Produkty zostaną zapakowane w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu w wyniku normalnej obsługi podczas transportu.

Kupujący przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń i niezwłocznego zgłoszenia tego faktu doręczycielowi, który dostarczył towar, lub odmowy odbioru przesyłki, na której widoczne są uszkodzenia zewnętrzne. Kupujący jest zobowiązany do podpisania dowodu dostawy, a firma kurierska przyjmuje to jako potwierdzenie odbioru.

W przypadku, gdy dostarczony Kupującemu produkt jest inny niż ten, który kupił, ma on prawo zwrócić zamówiony produkt, a jeśli nie jest to możliwe, Kupującemu przysługuje zwrot pieniędzy w wysokości nienależycie dostarczonego produktu.

W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie w stanie dostarczyć zakupionego towaru w określonym terminie, poinformuje Kupującego o uzgodnieniu nowego terminu dostawy. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy.

Kupujący wraz z zakupionym towarem otrzymuje wszelkie dokumenty dołączone towarowi (instrukcja obsługi, karta gwarancyjna), rachunek oraz potwierdzenie odbioru przesyłki, które jest zobowiązany podpisać. Podpis na odbiorze przesyłki uważa się za przejęcie towaru bez widocznych widocznych uszkodzeń.

Towar jest ubezpieczony od zaginienia przesyłki. Kupujący jest zobowiązany do podpisania dowodu dostawy lub przy odbiorze towaru, a firma kurierska przyjmuje to jako potwierdzenie odbioru.

Ceny wysyłki są wyświetlane na „www.kolagenboost.com” i zawierają odpowiedni podatek VAT.

Status zamówienia

W trakcie przetwarzania przesyłki Kupujący otrzymuje powiadomienie e-mail o statusie jego przesyłki.

Zwroty

Użytkownik przed zawarciem Umowy ma możliwość zapoznania się z Regulaminem „www.kolagenboost.com” znajdującym się w menu rozwijanym Obsługa (powiadomienie z art. 57 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów (Dz.U. , nr 41/2014)) oraz zawiadomienie o prawie użytkownika do jednostronnego rozwiązania Umowy wraz z formularzem jednostronnego rozwiązania Umowy, o którym mowa w art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie konsumentów.)

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów Użytkownik może jednostronnie rozwiązać Umowę w terminie 14 (czternastu) dni od wydania towaru Kupującemu bez podania przyczyny.

Użytkownik nie przysługuje do jednostronne rozwiązanie Umowy w przypadku pełnego zrealizowania usługi, a realizacja rozpoczęła się za jego wyraźną uprzednią zgodą i za jego potwierdzeniem, że jest świadomy faktu, iż utraci prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w przypadku w pełni spełnione.

Zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy o ochronie konsumentów użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie towaru powstałe w wyniku obchodzenia się z towarem, inne niż konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

Zwracany produkt musi być w oryginalnym opakowaniu z deklaracją i dodatkową zawartością oraz rachunkiem, instrukcją użytkowania i kartą gwarancyjną. Bio planet d.o.o. określa warunki zwrotu – procent obniżenia kwoty zwrotu do klienta z powodu utraty wartości produktu.

Konsument ponosi koszty zwrotu towaru.

Prawo do zwrotu

Wady, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności

Sprzedawca nie odpowiada za wady, jeżeli w chwili zawarcia umowy były kupującemu znane lub nie mogły pozostać mu nieznane.

Uważa się, że wady, które osoba posiadająca przeciętną wiedzę i doświadczenie, jak osoba wykonująca ten sam zawód i profesję co klient, mogłaby łatwo zauważyć podczas zwykłych oględzin rzeczy, nie mogły pozostać nieznane kupującemu.

Przepis ust. 2 niniejszego artykułu nie ma zastosowania do umów zawieranych przez osobę fizyczną jako nabywcę poza jej działalnością gospodarczą lub zawodową z osobą fizyczną lub prawną działającą jako sprzedawca w zakresie jej działalności gospodarczej lub zawodowej (umowa konsumencka)

Sprzedający odpowiada za wady, które kupujący mógł łatwo zauważyć, jeżeli stwierdził, że rzecz nie ma wad lub że rzecz ma określone lub właściwości.

Przegląd rzeczy i widocznych niedociągnięć

Kupujący jest zobowiązany do oględzin otrzymanego przedmiotu w standardowy sposób lub oddania go do oględzin tak szybko, jak to możliwe zgodnie z normalnym biegiem zdarzeń i zawiadomienia sprzedającego o widocznych wadach w ciągu ośmiu dni, a w przypadku umowy sprzedaży – bezzwłocznie.

W przypadku dokonania oględzin w obecności obu stron, kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o swoich uwagach z powodu widocznych wad, pod rygorem utraty przysługującego mu z tego tytułu prawa.

Jeżeli kupujący wysłał przedmiot ponownie, a sprzedający wiedział lub musiał wiedzieć o możliwości dalszej wysyłki, sprawdzenie przedmiotu może zostać opóźnione do momentu przybycia do nowego miejsca przeznaczenia, w którym to przypadku kupujący musi powiadomić sprzedawcę o wadach, o których mógł się dowiedzieć od swoich klientów zgodnie ze standardowym biegiem zdarzeń.

W umowach konsumenckich konsument jako kupujący nie ma obowiązku oględzin rzeczy ani jej oddania do oględzin, lecz ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o istnieniu widocznych wad w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady.

Ukryte wady

Gdy po otrzymaniu rzeczy od kupującego okaże się, że rzecz ma wadę, której nie można było wykryć podczas zwykłych oględzin przy odbiorze rzeczy, kupujący zobowiązany jest, pod groźbą utraty praw, powiadomić sprzedawcę w ciągu dwóch miesięcy odkryta, a w przypadku umowy handlowej – bez zwłoki.

Sprzedający nie odpowiada za wady, które pojawią się po upływie dwóch lat od wydania rzeczy, a w przypadku umowy handlowej pół roku.

W przypadku sprzedaży towarów używanych kontrahenci mogą uzgodnić okres jednego roku, a w przypadku umów handlowych okres krótszy.

Umowa może przedłużyć terminy, o których mowa w ust 2. i 3. niniejszego artykułu

Jednostronne rozwiązanie umowy

Aby Użytkownik mógł skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania Umowy, musi powiadomić Bio planet d.o.o. o decyzji jednostronnego rozwiązania Umowy przed upływem terminu.

Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres Bio planet d.o.o., Antuna Mihanovića 38a, 21 000 Split, Chorwacja lub pocztą elektroniczną na adres pitanja@kolagenboost.com.

Oświadczenie musi zawierać: numer faktury, datę wystawienia faktury, imię i nazwisko, adres, telefon, fax lub adres e-mail.

Jeżeli użytkownik jednostronnie wypowie Umowę, otrzyma zwrot pieniędzy, w tym kosztów dostawy, niezwłocznie i nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Bio planet d.o.o. otrzyma decyzję użytkownika o jednostronnym rozwiązaniu Umowy, chyba że użytkownik wybrał inny sposób dostawy, który nie jest najtańszym standardem oraz powiadomił, która forma dostawy została wybrana.

Jeżeli użytkownik jednostronnie wypowie Umowę, otrzyma zwrot pieniędzy, w tym kosztów dostawy, niezwłocznie i nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Bio planet d.o.o. otrzyma decyzję użytkownika o jednostronnym rozwiązaniu Umowy, chyba że użytkownik wybrał inny sposób dostawy, który nie jest najtańszym standardem oraz powiadomił, która forma dostawy została wybrana.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania towaru lub wysłania go na adres Bio planet d.o.o., Predavčeva 6,10090 Zagrzeb, Chorwacja bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia wysłania swojej decyzji do jednostronnie rozwiązać Umowę.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi użytkownik. Przed rozwiązaniem Umowy Klient proszony jest o telefon pod numer telefonu +385 21 209 018 lub o kontakt pitanja@kolagenboost.com w celu wyjaśnienia procedury zwrotu towaru.

Formularz do jednostronnego rozwiązania umowy

PRAWO DO JEDNOSTRONNEGO ROZWIĄZANIA UMOWY ZAWARTEJ POZA OBIEKTEM LUB ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Konsument może, bez podania przyczyny, jednostronnie wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia jej otrzymania. Prawo do jednostronnego rozwiązania umowy zaczyna się od dnia dostawy, tj. od dnia osobistego odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania umowy, konsument musi przekazać przedsiębiorcy pisemne zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy. Zawiadomienie musi być napisane na trwałym nośniku i zawierać informacje wskazane poniżej, i mogą być dostarczone w formie listu wysłanego pocztą lub e-mailem. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do jednostronnego odstąpienia od umowy, nie ponosi on poniesionych w związku z tym kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Pieniądze możemy zwrócić dopiero po zwrocie towaru do nas lub po przedstawieniu nam dowodu odesłania towaru do nas. Można wypełnić i przesłać kopię jednostronnego formularza wypowiedzenia drogą elektroniczną. Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o jednostronnym rozwiązaniu umowy zostanie Ci niezwłocznie przesłane drogą e-mailową. Zawiadomienie o jednostronnym rozwiązaniu umowy dla Bio planet d.o.o., Antuna Mihanovića 38a, 21 000 Split, pitanja@kolagenboost.com.

Ja, ________________________________________________ (imię i nazwisko konsumenta) z dnia ________________________________________________ (adres konsumenta: miejscowość, ulica, numer) oświadczam, że jednostronnie wypowiadam Umowę zakupu następującego towaru/usługi: ________________________________________________________________ (wpisać nazwę towaru) dokumenty) otrzymane dnia _______________________. (wpisz datę)

.

W _______________________ (miasto/miasto) dnia _______________________. (data). __________________________ Podpis konsumenta (tylko w przypadku wypełnienia formularza w wersji papierowej).

Skarga

Jeśli przy pierwszym użyciu zauważysz, że otrzymany produkt jest wadliwy lub z niego niezadowolony, skontaktuj się z nami i wykonaj poniższe czynności.

Prześlij nam informacje z numerem zamówienia, numerem faktury lub nazwą użytkownika i opisem reklamacji na adres e-mail pitanja@kolagenboost.com, numer telefonu +385 21 209 018, za pośrednictwem czatu online lub na portalach społecznościowych.

Wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania reklamacji i na podstawie Twojego opisu informację, czy produkt można wymienić na nowy, czy można otrzymać zwrot pieniędzy za produkt, czy też należy odesłać produkt do autoryzowanego serwisu.

W przypadku wymiany produktu na nowy i możliwości zwrotu pieniędzy za produkt, wysyłamy go na Twój adres kurierem, który odbiera reklamowany produkt i zwraca go do naszego magazynu.

Gdy produkt dotrze do magazynu, wyślemy Ci powiadomienie o zwrocie/wysyłce. Zwrot pieniędzy/wymiana na nowy produkt nastąpi w ciągu 2-3 dni, a najpóźniej po 15 dniach. W przeciwnym razie skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +385 21 209 018 lub e-mailem pod adresem pitanja@kolagenboost.com.

Jeżeli przesyłka ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, takie uszkodzenie jest widoczne przy odbiorze przesyłki, w takim przypadku prosimy o nieodbieranie przesyłki. Prosimy o kontakt w celu jak najszybszego sprawdzenia statusu przesyłki i wysłania nowej.

Ufamy, że rozpatrzymy Twoją reklamację ku obopólnej satysfakcji.